Fp-förslaget förklarat

Då många verkar ha missförstått Folkpartiets något offensiva förslag om ”aggressiva hundraser” tänkte jag klargöra några saker.

Förslaget består som jag tolkar det av tre delar:

 • Förbud mot vissa hundraser
 • Licens för vissa hundraser
 • Utbildning för hundförare

I rapporten benämns kategoriindelningen som klasser, grupper och kategorier. Jag försöker att konsekvent benämna deras indelning med ”kategori”, då det redan finns en gruppindelning av hundraser i Sverige.

Rasförbud

Mathias Sundin och Peter Kjällkvist försöker överlag att undvika att nämna rasförbud i rapporten och skriver mer om licenskravet, men läser man så inser man snabbt att en Kategori A-licens kommer att vara i princip omöjlig att få, så i praktiken är det ändå ett rasförbud. Mathias har tidigare sagt att han vill ha ett förbud mot vissa raser förutom för polis och väktare, och det här är exakt det.

Rasförbud kan också kallas rasspecifikt förbud och på engelska Breed Specific Legislation vilket förkortas BSL.

De hundraser som föreslås förbjudas är de i Kategori A:

  1. Centralasiatisk Ovtjarka, herdehund
  2. Sydrysk Ovtjarka, herdehund
  3. Kaukasisk Ovtjarka, herdehund
  4. Tornjak, herdehund
  5. Akbash, herdehund
  6. Kangal, herdehund
  7. Ciobanisc de Bucovina, herdehund
  8. Sarplaninac, herdehund
  9. Anatolisk herdehund, herdehund
  10. Korpat, herdehund
  11. Pitbull terrier, kamphund
  12. Amerikansk Staffordshire bullterrier, kamphund (mindre farlig men omöjlig att skilja exteriört från Pitbull i många fall) *
  13. Bully Kutta, kamphund
  14. Gull Terr, kamphund
  15. Gull Dong, kamphund
  16. Dogo Argentino, kamphund, jakthund, vakthund
  17. Tosa, kamphund
  18. Fila Brasileiro, vakthund, jakthund, boskapsdrivare
  19. Presa Canario, kamphund och vakthund
  20. Perro de presa Mallorqin, kamphund och vakthund
  21. Lottatore Brindisino, kamphund och vakthund
  22. Varghybrider inklusive Saarlos wolfhound och Ceskoslovensky vlcak
  23. Blandraser där någon av ovanstående hundraser ingår. Vid blandras där ena föräldradjuret ingår i kategori A och det andra i någon lägre kategori, klassas avkomman till den högre kategoriseringen. I detta fallet, A

American Staffordshire Terrier benäms felaktigt i rapporten som American Staffordshire Bullterrier, och American Pitbull Terrier kallas lika felaktigt för Pitbull terrier. Det är inte de enda felen i rapporten, men de andra återkommer jag till i ett senare inlägg.

Rapporten är mycket tydlig med att dessa hundar inte bör få hållas som sällskapshundar. De kommer alltså inte att få ägas och/eller handhas av privatpersoner, och man kan ana i texten att Sundin och Kjällkvist anser att de inte ens bör få rastas på allmän plats.

Det finns två undantag mot detta rasförbud: Om du har särskilt behov av en hund av någon av dessa raser, tex till ditt vaktbolag eller för att skydda dina får, kan du få licens för denna kategori. Det andra undantaget gäller registrerad amstaff (vilket redan idag kräver dna-test) som kan uppvisa stamtavla där båda föräldradjuren genomgått mentalbeskrivning utan att uppvisa aggressivt beteende. Dessa hundar ”bör kunna räknas till kategori B”.

För befintliga hundar som i framtiden kommer att räknas till Kategori A gäller följande:

I Sverige nu levande hundar av dessa raser ska oavsett ålder snarast genomföra mentalbeskrivning enligt samma principer som hundar i grupp B. Dessa hundar ska fram till dess att mentalbeskrivning genomförts med önskvärt resultat vara belagda med strikt koppeltvång och munkorgstvång när de befinner sig utanför hemmet, eller tomt eller rastgård som de inte kan ta sig ur.

Blandrashundar bedöms efter den ingående ras med högst kategortillhörighet.

Licenskrav

För att få ha hundar som tillhör raserna i Kategori A och B krävs att ägaren är myndig, ej dömd för våldsbrott, brott mot djurskyddslage eller dömd till fängelse i mer än ett år. Jag ifrågasätter nyttan med det sista kriteriet, men i övrigt tycker jag denna del är mycket bra. För att få licens på Kategori A-hundar krävs utöver detta att licenstagaren har genomgått utbildning rörande vakthund eller herdehund med godkänt resultat.

Hundar i kategori A och B ska genomgå mentalbeskrivning innan två års ålder. Klarar den inte testet pga rädsla och/eller aggressivitet ska ett nytt test kunna göras 6-12 månader efter det första. Klarar hunden inte heller detta test ska den avlivas. Överlag tror jag visserligen att detta kan bidra till mentalt friskare hundar i Sverige, men jag undrar om det inte skulle räcka med avelsförbud och kastrering.

För hundar i kategori A och B krävs dessutom ansvarsförsäkring som täcker motpartens skador vid en eventuell olycka. Bra förslag, jag har inga invändningar mot det.

Utbildning

Rapporten tar inte upp utbildningsdelen speciellt mycket, men det står klart att man för att få en licens för kategori A eller B måste genomgå viss utbildning. Man tar även upp en del av de problem som kan uppstå med resurser, byråkrati och ekonomi, men erbjuder inga svar på dessa frågor.

Mina förslag till förändringar

Även om rapporten innehåller och till viss del baseras på felaktigheter får man bedöma den för vad den är – ett konstruktivt förslag från ena ringhörnan. Jag och de flesta andra aktiva hundägare (samt de flesta politiker) står i den andra ringhörnan. Samtliga verkar dock överens om att något måste göras, så förhoppningsvis kan vi mötas mitt i ringen.

 • Kategori D bör avskaffas. De hundar som ingår i kategori D hamnar i kategori C.
 • Krav på utbildning för Kategori C-hundar. Utbildningen bör dock vara mycket grundläggande, i stil med valpkurs. Även dessa hundar behöver god uppfostran och kunniga ägare. Små hundar kan inte orsaka livshotande skador när de biter en vuxen person, men dessa hundar är ofta obalanserade och osäkra vilket bidrar till en allmän spänning för oss som har större hundar. Jag är övertygad att detta antingen bottnar i en missuppfattning om att små hundar inte behöver lika konsekvent uppfostran eller i ren ignorans. Alla hundar oavsett storlek mår bra om de får en strukturerad tillvaro med fasta regler.
 • Inget rasförbud mot Kategori A-hundar. Att kriminella personer förhindras att skaffa dessa hundar är bra, att utbildningskravet är högre likaså. Men förbudet mot att ha dessa raser som sällskapshundar som föreslås i rapporten motsätter jag mig starkt. De senaste dagarna har jag läst många bloggar som skriver saker som ”jag är emot ett förbud och tycker detta förslag är jättebra!”. Folk förstår alltså inte att förslaget i praktiken innebär ett förbud mot flera raser.
 • Som jag tidigare skrivit vill jag ha ett lagstadgat koppeltvång i tätbebyggt område. Böter ska vara över 1000 kronor, gärna runt 5000. Bryter man uppsåtligen mot detta upprepade gånger så ska hunden kunna beslagtas och ägaren beläggas med hundförbud.
 • Sen tycker jag att kategoriindelningen ska baseras på hundens storlek, åtminstone i första hand.

Författarna avslutar rapporten med orden:

Vi tycker det är viktigt att debattera och lagstifta innan en allvarlig olycka inträffar. Risken är då att vi får en snabbt framtagen lagstiftning som kanske går för långt och till och med motverkar sitt syfte.

Vilket – ironiskt nog – var precis vad som inträffade i Norge när de förbjöd vissa hundraser.

 • Jag tycker att Sundins förslag är rätt larvigt. och jag tycker inte om omyndigförklarandet.

  Du lägger fram ett par förslag till förändringar i din text. tex att man bör gå valpkurs med sin hund. Har du gått en valpkurs? En valpkurs ger ingen större kunskap och jag tror inte att det heller förbättrar ett hunägande. Det är kul att gå valpkurs, men det skapar inte en större och bestående kunskap. Dessutom måste man ju då ha en motsvarighet för dem som köper vuxen hund. Att gå ”vardagslydnad” med hunden är inte jämförbart med de valpkurser jag gått.

  Att ”kriminella personer” skall fråntas möjligheten att köpa en hund tycker jag är larvigt det med. Detta skall alltså innebära att en man som dömts för misshandel som ung (vi tar 18 år för att det skall handla om myndig person) skall inte få skaffa sig en hund vid 40års åldern, trots att hans leverne förändrats de senaste 22 åren? Och hur skall kriminaliteten värderas? Snatteri? Inbrott? Stöld? Misshandel? Mord? Vart skall gränsen gå?

  Koppeltvång är bra, men vart skall det råda? Jag tränar lydnad med min staffe – lös. Oftast i hundrastgård, skall hon behöva vara kopplad då? Skall det vara dispens på att få ha hunden lös på agility-banan? Skall vi nu bruka långlina när vi badar?

  Jag tror inte på Sundins förslag och jag tror inte ens på att arbeta utefter den, eller bemöta den på mitten.

 • Rebekah – Tack för kommentaren, du tänker antagligen längre än vad jag gör.

  Valpkurs kanske var ett dåligt exempel. Hundförståelsekurs då. Någon utbildning tror jag definitivt är bra oavsett hundras.

  När en kriminell person har avtjänat sitt straff ska han eller hon ha samma rättigheter som övriga i samhället, det har jag alltid tyckt. Det handlar om att ge personer en andra chans. Däremot tycker jag inte att missbrukare (alkohol/narkotika) är lämpliga att ha vissa typer av hundar (tex schäfer). Någon slags karenstid kanske går att tillämpa? Jag vet inte om det är någon bra idé, och jag får tänka till rejält här för att inte ta till lika kassa argument som förbudsivrarna. Har du hamnat hos kronofogden beviljas du inte kredit hos de flesta banker förrän efter tre år, vilket säkerligen suger och känns rejält omyndigförklarande. Men med ett fåtal undantag beror det på att man har misskött sin ekonomi. I det här fallet beror det på att man har misskött sig på annat sätt. I båda fallen måste man förtjäna ett förtroende.

  Beträffande gränsdragningen så är formuleringen ungefär som jag skrev: Våldsbrott, brott mot djurskyddslagen eller dömd till fängelse i över ett år. Kombinationen ”Dömd till fängelse i över ett år för våldsbrott” ska jag smaka lite på.

  Jag har skrivit om koppeltvång många gånger, och oavsett vilken ras det är som attackerar så är den nästan alltid okopplad. Koppel kan (som vi vet) såklart gå sönder och hundar kan smita – visst. Många skiter dock i det, och även om du har pli på dina hundar får åtminstone jag alldeles för ofta höra ”sådär har han aldrig gjort förut” och ”han är världens snällaste!”.
  Självklart ska det inte gälla i hundrastgård eller mitt i djupa skogen där man är helt ensam. De lokala ordningsföreskrifterna fastställer redan nu var koppeltvång gäller – jag tycker bara att det ska lagstiftas om det så att det blir samma i alla städer samt att påföljderna ska bli mer kännbara. Jag är trött på att kicka bort papillons från mina hundar…

  Sundins förslag har många stora brister, och jag ska om jag hinner bryta ner den i beståndsdelar och förklara varför den är felaktig. Med det sagt tycker jag att det finns ett par idéer däri som kan bidra till ett sundare hundsamhälle.

 • Morgan

  konstigt att klassa en pittbull/american stofford som kamp.. då kan man lika gärna klassa alla hundar som kamphund!!

 • Sofia

  Jag tycker att det är skrämmande att Mathias Sundin anser sig ha tillräcklig kunskap om dessa hundraser för att lämna något som helst förslag. Att han anser det vara en merit och ett bevis på hans hundkunskap att hans familj har haft labrador retriver är bara ett bevis på motsatsen.
  Jag håller med dig om att det behövs ett lagstadgat koppeltvång i tätorter, inte på grund av de raser som Mathias Sundin har räknat upp utan på bristen av kontroll av sin hund och avsaknad av hänsynstagande till andra hundägare som gång på gång visas av den genomsnittliga hundägaren.
  Jag tycker också att man borde ta sig en ordentlig titt på de olika hundraserna i kategori A. De raser som har räknats upp är oerhört olika med varierande instinkter och egenskaper där jag anser att American Pitbull Terrier och America Staffordshire Terrier inte har mycket gemensamt med resten av raserna. Att föreslå att man skulle få inneha dessa som vakthundar är absurt och visar åter igen på bristen på hundkunskap. Pinsamt för FP att Mathias Sundin så högljutt och envist har beslutat sig för att föra den här kampen/diskussionen.

 • Kanske ska tillägga att jag inte var medveten när jag skrev inlägget att kravet på DNA-test togs bort för registrering av Amstaff för några år sedan,